Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

(dalej: Regulamin)

 

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą "Konkurs"  (dalej: Konkurs) przez Joannę Tworzydło prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Tworzydło, pod adresem ul. Myśliborska 44d lok 130, 03-185 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5372346803, REGON 141199771 (dalej: Organizator)
 2. Konkurs odbywa się na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs trwa od 12.02.2020 r. do 18.02.2020 r.
 4. Konkurs jest ogłoszony na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook www.facebook.com/carrylovepl/ (dalej: Fanpage) w poście o Konkursie.
 5. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora CarryLove.pl oraz na Fanpage’u (za pośrednictwem linka).
 6. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do serwisu Facebook.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające konto osobiste w serwisie Facebook (dalej: Uczestnicy).
 2. W Konkursie nie może brać udziału Organizator, pracownicy  Organizatora,  jak  również  osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 4. Osoba, która przystąpiła do Konkursu  jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 12.02.2020 r. od godz. 10:00 do 16.05.2020r. do godz. 24:00:
  1. napisać pod postem dlaczego to właśnie Ty powinnaś otrzymać nagrodę; oraz
  2. zalajkować Fanpage organizatora konkursu https://web.facebook.com/carrylovepl/ oraz profil LennyLamb Polska (https://www.facebook.com/lennylambpolska/)
 2. Tekst/Zdjęcie powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw autorskich ani innych praw osób trzecich.
 3. Tekst/Zdjęcie opublikowany po terminie lub niezgodny z Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie.

§ 4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY I NAGRODA

 1. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa w składzie 3 (trzy) osobowym.
 2. Komisja dokona według swojego uznania wyboru laureata nagrody głównej (dalej: Laureat), biorąc pod uwagę walory artystyczne, oryginalność i zgodność Tekstu/Zdjęcia z tematem Konkursu.
 3. Nagroda to nosidło LennyLamb LennyHybrid Szafir o wartości 385 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i zero groszy).

§ 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRODY

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 17.05.2020 r. na Fanpage’u w nowym poście oraz w komentarzu pod Zdjęciem Laureata.
 2. Laureat zobowiązany jest przesłać, za pośrednictwem wiadomości email na adres Organizatora info@carrylove.pl w przeciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, zgodnie z ust. 1 powyżej, oświadczenie o przyjęciu Nagrody oraz informacje niezbędne w celu wydania Nagrody tj. imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłana nagroda, numer telefonu kontaktowego.
 3. Organizator prześle Nagrodę na podany przez Laureata adres w ciągu 7 dni od daty przesłania przez Laureata ww. informacji. 
 4. Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 5. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inne nagrody rzeczowe lub jej równowartość pieniężną.
 6. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 7. Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 361 z późn.zm.).

§ 6.  INFROMACJE OSOBISTE I PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator uprawniony jest do opublikowania imienia i nazwiska Laureata w serwisie Facebook. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę na publikację w/w informacji bez konieczności uzyskania późniejszych zgód.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą Tekstu/Zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i że przysługują mu prawa autorskie do Tesktu/Zdjęcia wraz z zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na Zdjęciu wizerunków. Złożenie przez Uczestnika zgłoszenia do Konkursu jest uznawane za potwierdzenie powyższej okoliczności.
 3. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia do Konkursu, upoważnia Organizatora do korzystania ze Tekstu/Zdjęcia oraz wizerunków utrwalonych na ewentualnym Zdjęciu, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, bez wynagrodzenia, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w szczególności przez utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do pamięci komputera, trwałe i czasowe zwielokrotnianie oraz przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia do Konkursu, upoważnia Organizatora do korzystania ze Tekstu/Zdjęcia do swoich celów promocyjnych na materiałach drukowanych i rozpowrzechniania w internecie.

§7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane na piśmie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną: info@carrylove.pl .
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane nie później niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, włączając w to wysłanie zawiadomienia o wyniku reklamacji.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Joanna Tworzydło prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Tworzydło, pod adresem ul. Myśliborska 44 lok 130, 03-185 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5372346803, REGON 141199771. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2281 z późn. zm.).
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania stosowanie do postanowień powołanej wyżej ustawy. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody
  i rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe ww. osób  zostaną usunięte.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń złożonych przez Uczestnika Konkursu.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem Fanpage’u lub drogą elektroniczną na adres: info@carrylove.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl