Regulamin Wypożyczalni CarryLove.pl

UMOWA WYPOŻYCZENIA

zawarta dnia podanego w formularzu na stronie www.zarezerwuj.pl w Warszawie, pomiędzy:

Joanna Tworzydło, Czeremchowa 48J, 03-159 Warszawa, NIP 5372346803, REGON: 141199771, tel +(48) 506- 805- 579, adres e-mail: rent@carrylove.pl,
zwanym dalej Wynajmującym
 
a
 
Najemcą, którego dane zostały podane w formularzu na stronie www.zarezerwuj.pl

o następującej treści:


§ Przedmiot umowy i czas trwania

 1. Przedmiotem Umowy jest wypożyczenie (oddanie do używania) Najemcy przez Wynajmującego produktu wskazanego w formularzu na stronie www.zarezerwuj.pl na okres podany w formularzu na stronie www.zarezerwuj.pl.
 2. Wartość produktu:
  nosidło ergonomiczne - 500 zł
  2 nosidła ergonomiczne - 1000
  3 nosidła ergonomiczne (PAKIET) - 1500 zł
  4 nosidła ergonomiczne (PAKIET) - 2000 zł
  nosidło turystyczne - 1000 zł  
 3. W skład zestawu wchodzi:
  NOSIDŁO ERGONOMICZNE - nosidło ergonomiczne, kapturek (w niektórych modelach odpinany),
  NOSIDŁO TURYSTYCZNE - nosidło turystyczne, 2x strzemiono, daszek, folia przeciwdeszczowa, odpinany chinpad,
  PAKIET CARRY - 3 wybrane nosidełka ergonomiczne - do każdego nosidła kapturki (w niektórych modelach odpinany),
  PAKIET CARRY - 4 wybrane nosidełka ergonomiczne - do każdego nosidła kapturki (w niektórych modelach odpinany),
 4. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem Produktu i może nim swobodnie rozporządzać.
 5. Wynajmujący oświadcza, że Produkt jest w stanie dobrym, bez dziur, przetarć, zabrudzeń.
 6. Zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wypożyczenie Produktu zgodnie z §3 Umowy.

§ 2 Zobowiązania Najemcy

 1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami oraz przechowywaniem Produktu w warunkach właściwych dla tego rodzaju przedmiotów.
 2. Najemca zobowiązuje się do zwrócenia wypożyczonego Produktu najpóźniej w dniu zakończenia okresu wypożyczenia wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, osobiście lub przesyłką kurierską rejestrowaną, monitorowaną i ubezpieczoną na kwotę wartości produktu - na adres: CarryLove.pl  ul.Ciołka 35 lok. 43, 01-445 Warszawa, tel. 506-805-579. W przypadku zwrotu Produktu, za dzień wiążący uznaje się dzień nadania przesyłki przez Najemcę.
 3. Najemca w dniu wysłania paczki ma obowiązek poinformować o tym Wynajmującego poprzez przesłanie numeru nadania paczki za pomocą wiadomości e-mail: rent@carrylove.pl lub wiadomość SMS pod numer telefonu: + (48) 506- 805- 579.
 4. Najemca ponosi koszt zwrotu Produktu do Wynajmującego.
 5. W przypadku gdy nadana przez Najemcę przesyłka nie zostanie dostarczona do Wynajmującego z winy Najemcy, a w szczególności błędnego nadania, Najemca obowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu niezwłocznego dostarczenia wypożyczonego przedmiotu do Wynajmującego, w tym pokrycia kosztów z tego wynikających. W takim przypadku, pobrana zostanie opłata z każdym dzień zwłoki jak za dodatkowy dzień wypożyczenia Produktu.
  Przez zwrot przedmiotu najmu rozumie się dotarcie przesyłki do Wynajmującego poprzez przesyłkę kurierską lub bezpośrednie dostarczenie do miejsca odbioru osobistego.
 6. W przypadku, gdy Najemca przekroczy ustalony termin zwrotu Przesyłki, zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującym Cennikiem, gdzie za każdy dzień zwłoki pobierany jest koszt jak za dodatkowy dzień wypożyczenia Produktu.
 7. W przypadku, gdy Najemca zwraca przedmiot przed terminem wskazanym w § 1 ust. 1 Umowy, kwota za pozostałe, niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi
 8. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw Produktu.
 9. Najemca zobowiązuje się nie podnajmować ani w jakikolwiek sposób obciążać Produktu prawami osób trzecich bez zgody Wynajmującego.

§3 Kaucja i płatności

 1. Jednostkowa cena wypożyczenia Produktu wynosi:

  Nosidełko ergonomicznego:
  - 10,00 zł / 1 dzień wypożyczenia,
  - powyżej 14 dni - 8,00 zł za dzień, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania Produktu przez Najemcę do dnia jego zwrotu przez Najemcę, zgodnie z §2 ust. 2 Umowy.
  Pobieramy 10,00 zł za czyszczenie nosidełka ergonomicznego i przygotowanie go dla kolejnej osoby.

  Pakiety nosideł:
  - 84 zł - Pakiet 3 nosideł na 4 dni
  - 126 zł - Pakiet 3 nosideł na 7 dni
  - 102 zł - Pakiet 4 nosideł na 4 dni
  - 162 zł - Pakiet 4 nosideł na 7 dni
  Pobieramy 10,00 zł za czyszczenie całego pakietu i przygotowanie go dla kolejnej osoby.

  Nosidełko turystycznego:
  - 1-3 dni - 28,00 zł za dzień,
  - 4-7 dni - 24,00 zł za dzień,
  - powyżej 8 dni - 20,00 zł za dzień, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania Produktu przez Najemcę do dnia jego zwrotu przez Najemcę, zgodnie z §2 ust. 2 Umowy.
  Pobieramy 20,00 zł za czyszczenie nosidełka górskiego i przygotowanie go dla kolejnej osoby (czyszczenie strzemion i chinpad) lub 50,00 zł opłaty za pranie parowe w pralni, jeżeli będzie tego wymagało (czyszczenie parowe całego nosidła).
 2. W przypadku wysyłki doliczamy dodatkowy koszt w wysokości: nosidło ergonomiczne 14 zł, nosidło turystyczne 29,00 zł.
 3. Kaucja zwrotna:
  250 zł za jedno nosidełko ergonomiczne albo górskie
  400 zł za dwa nosidełka ergonomiczne albo górskie
  500 zł za 3 nosidełka ergonomiczne albo górskie
  600 zł za 4 nosidełka ergonomiczne albo górskie
  Koszt czyszczenia (ewentualna dopłata przy zwrocie) 10 zł - nosidło ergonomiczne, 20 zł - nosidło turystyczne
 4. Łączna cena wypożyczenia i wszystkich kosztów wynosi kwotę podaną w formularzu na stronie www.zarezerwuj.pl, (koszt wypożyczenia) + czyszczenie + kaucja + ew. wysyłka.
 5. Płatność na rachunek bankowy Wynajmującego: mBank 35 1140 2004 0000 3802 8292 6419 w przypadku wypożyczenie wysyłkowego lub gotówką przy odbiorze stacjnarnym. Płatność powinna nastąpić przed rozpoczęciem trwania umowy. W przypadku braku płatności przez Najemcę w terminie przed rozpoczęciem umowy, Wynajmujący po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 6. Cena wypożyczenia Produktu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 7. Wynajmujący z wpłaconego przez Najemcę Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, potrąca cenę wypożyczenia, o której mowa w ust. 4 powyżej, za każdy dzień najmu, zgodnie z ust. 4 powyżej oraz koszt dostawy Produktu do Najemcy, o ile Produkt ma być wysłany do Klienta, na co Najemca wyraża zgodę.
 8. Wpłacona kaucja stanowi zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy na rzecz Wynajmującego, w szczególności, na wypadek, utraty lub pogorszenia stanu Produktu.
 9. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy przelewem na numer rachunku bankowego z którego przyszła płatność lub na nr. telefonu podany przez Najemcę w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu Wynajmującemu Produkt

§ 4 Dostawa Produktu

 1. W przypadku braku kontaktu z Najemcą rezerwacja zostaje anulowana, a Wynajmujący w ciągu 3 dni roboczych zwróci wpłacone wynagrodzenie wraz z Kaucją Najemcy potrącając koszt wypożyczenia za minimalny czas wypożyczenia 3 dni (trzy dni) oraz ewentualną przesyłkę.
 2. Istnieje możliwość przedłużenia czasu wynajmu Produktu, po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu przez Wynajmującego o ile nie został on wcześniej zarezerwowany przez inną osobę.
 3. W chwili gdy Najemca podczas odbioru Przesyłki od kuriera stwierdzi, że została ona zniszczona/uszkodzona zobowiązany jest poinformować, o tym Wynajmującego pod numerem telefonu lub adresem e-mail podanym w § 2 pkt. 3 niezwłocznie oraz spisać protokół straty z kurierem na miejscu w dniu otrzymania wadliwej paczki.
 4. Sposób dostarczenia Produktu do Najemcy:
  • odbiór osobisty - w punkcie odbioru osobistego Wynajmującego CarryLove.pl, ul.Ciołka 35 lok. 43, 01-445 Warszawa , tel. 506-805-579, po wcześniejszym umówieniu się oraz potwierdzeniu odbioru.
  • przesyłka – produkt zostanie przesłany na koszt Najemcy, na jego adres podany w niniejszej Umowie. Koszt dostawy Produktu do Najemcy wynosi 14,00 zł dla nosideł ergonomicznych (słownie: szesnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) do wysyłki nosidła turystyczne i słuchawki wygłuszające i 29,00 zł dla nosideł turystycznych - kurier DPD. Termin realizacji : 1-2 dni robocze. Jeżeli Najemca nie odbierze Przesyłki to Wynajmujący kontaktuje się z Najemcą w celu ustalenia nowego terminu. W takiej sytuacji, Najemca pokrywa koszt ponownej wysyłki Produktu, który jest potrącany z Wynagrodzenia, na co wyraża zgodę, o ile Produkt nie został zarezerwowany. Wynajmujący nie gwarantuje dostarczenie produktu na konkretny dzień - jest to kwestia firmy kurierskiej.
 5. Sposób zwrotu Produktu do Wynajmującego:
  • zwrot osobisty - w punkcie odbioru osobistego Wynajmującego CarryLove.pl, ul.Ciołka 35 lok. 43, 01-445 Warszawa , tel. 506-805-579,
  • przesyłka rejestrowana z numerem nadania.

§ 5 Wykonywanie Umowy

 1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem Umowy będą przekazywane w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
  Najemca może kontaktować się z Wynajmującym osobiście: CarryLove.pl, ul.Ciołka 35 lok. 43, 01-445 Warszawa, telefonicznie – tel.: +(48) 506-805-579 lub e-mailem: rent@carrylove.pl.
 2. Dane kontaktowe Najemcy znajdują się w komparycji Umowy.

§ 6 Odstąpienie od Umowy

 1. Niniejszym Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego żąda rozpoczęcia wykonywania
  usługi będącej przedmiotem Umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Niniejszym Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego wyraża zgodę na wykonanie usługi wypożyczenia Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, tym samym wyraża zgodę na wykonanie usługi wypożyczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Produktu Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody, która jest wyceniana przez producenta lub dystrybutora głównego Produktu w Polsce. Jeżeli nie ma możliwości naprawy Produktu to Najemca pokrywa koszt Produktu w całości - bierzemy pod uwagę wartość Produktu zakupionego u producenta lub dystrybutowa głównego w Polsce.
 2. Wynajmujący odpowiada wobec Najemcy z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
  Reklamacje należy kierować na adres Joanna Tworzydło, CarryLove.pl ul.Ciołka 35 lok. 43, 01-445 Warszawa, tel. 506-805 579, telefonicznie – tel.: +(48) 506- 805 -579 lub e-mailem: rent@carrylove.pl.
 3. Najemca może sformułować reklamację samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  W reklamacji Najemca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  Wynajmujący zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku braków w reklamacji Wynajmujący wezwie Najemcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Najemcę.

§8 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
   postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Najemcą a Wynajmującym;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Najemcą a Wynajmującym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
   statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707
   oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
   złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
   http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Załącznik do Umowy – Formularz reklamacyjny– stanowi jej integralną część.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 5. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące wypożyczenia, należy konsultować z Wynajmującym.
 6. Odesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją Polityki Prywatności znajdującej się na https://www.carrylove.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 oraz pokazanej w przypadku odbioru osobistego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl