Opcje przeglądania

UMOWA WYPOŻYCZENIA

zawarta dnia podanego w formularzu na stronie www.zarezerwuj.pl w Warszawie, pomiędzy:

Joanna Tworzydło, Czeremchowa 48J, 03-159 Warszawa, NIP 5372346803, REGON: 141199771, tel +(48) 506- 805- 579, adres e-mail: rent@carrylove.pl,
zwanym dalej Wynajmującym
 
a
 
Najemcą, którego dane zostały podane w formularzu na stronie www.zarezerwuj.pl

o następującej treści:

§ Przedmiot umowy i czas trwania 

 1. Przedmiotem Umowy jest wypożyczenie (oddanie do używania) Najemcy przez Wynajmującego produktu wskazanego w formularzu na stronie www.zarezerwuj.pl na okres podany w formularzu na stronie www.zarezerwuj.pl.
 2. Wartość produktu:
  • nosidło ergonomiczne - 700 zł
  • nosidło turystyczne - 1500 zł
  • słuchawki wygłuszające - 130 zł 
 3. W skład zestawu wchodzi:
  • NOSIDŁO ERGONOMICZNE - nosidło ergonomiczne, kapturek (w niektórych modelach odpinany),
  • NOSIDŁO TURYSTYCZNE - nosidło turystyczne, 2x strzemiono, daszek, folia przeciwdeszczowa, odpinany chinpad
  • SŁUCHAWKI WYGŁUSZAJĄCE ECIPECI - nauszniki x2, regulowana opaska na rzep
 4. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem Produktu i może nim swobodnie rozporządzać.
 5. Wynajmujący oświadcza, że Produkt jest w stanie dobrym, bez dziur, przetarć, zabrudzeń.
 6. Zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wypożyczenie Produktu zgodnie z §3 Umowy.

§ 2 Zobowiązania Najemcy

 1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami oraz przechowywaniem Produktu w warunkach właściwych dla tego rodzaju przedmiotów.
 2. Najemca zobowiązuje się do zwrócenia wypożyczonego Produktu najpóźniej w dniu zakończenia okresu wypożyczenia wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, osobiście lub przesyłką kurierską rejestrowaną, monitorowaną i ubezpieczoną na kwotę wartości produktu - na adres: CarryLove.pl ul. Ciołka 35 lok 43, 01-445 Warszawa, tel. 506-805-579. W przypadku zwrotu Produktu, za dzień wiążący uznaje się dzień nadania przesyłki przez Najemcę.
 3. Najemca w dniu wysłania paczki ma obowiązek poinformować o tym Wynajmującego poprzez przesłanie numeru nadania paczki za pomocą wiadomości e-mail: rent@carrylove.pl lub wiadomość SMS pod numer telefonu: + (48) 506- 805- 579.
 4. Najemca ponosi koszt zwrotu Produktu do Wynajmującego.
 5. W przypadku gdy nadana przez Najemcę przesyłka nie zostanie dostarczona do Wynajmującego z winy Najemcy, a w szczególności błędnego nadania, Najemca obowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu niezwłocznego dostarczenia wypożyczonego przedmiotu do Wynajmującego, w tym pokrycia kosztów z tego wynikających. W takim przypadku, pobrana zostanie opłata z każdym dzień zwłoki jak za dodatkowy dzień wypożyczenia Produktu.
 6. Przez zwrot przedmiotu najmu rozumie się dotarcie przesyłki do Wynajmującego poprzez przesyłkę kurierską lub bezpośrednie dostarczenie do miejsca odbioru osobistego.
 7. W przypadku, gdy Najemca przekroczy ustalony termin zwrotu Przesyłki, zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującym Cennikiem, gdzie za każdy dzień zwłoki pobierany jest koszt jak za dodatkowy dzień wypożyczenia Produktu.
 8. W przypadku, gdy Najemca zwraca przedmiot przed terminem wskazanym w § 1 ust. 1 Umowy, kwota za pozostałe, niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi
 9. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw Produktu.
 10. Najemca zobowiązuje się nie podnajmować ani w jakikolwiek sposób obciążać Produktu prawami osób trzecich bez zgody Wynajmującego.

§3 Kaucja i płatności

 1. Jednostkowa cena wypożyczenia Produktu wynosi:

  Nosidełko ergonomiczne:
  - 10,00 zł / 1 dzień wypożyczenia,
  - powyżej 14 dni - 8,00 zł za dzień, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania Produktu przez Najemcę do dnia jego zwrotu przez Najemcę, zgodnie z §2 ust. 2 Umowy.
  Pobieramy 10,00 zł za czyszczenie nosidełka ergonomicznego i przygotowanie go dla kolejnej osoby.

  Nosidełko turystyczne:
  - 1-3 dni - 28,00 zł za dzień,
  - 4-7 dni - 24,00 zł za dzień,
  - powyżej 8 dni - 20,00 zł za dzień, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania Produktu przez Najemcę do dnia jego zwrotu przez Najemcę, zgodnie z §2 ust. 2 Umowy.
  Pobieramy 20,00 zł za czyszczenie nosidełka górskiego i przygotowanie go dla kolejnej osoby (czyszczenie strzemion i chinpad) lub 50,00 zł opłaty za pranie parowe w pralni, jeżeli będzie tego wymagało (czyszczenie parowe całego nosidła).

  Słuchawki wygłuszające:
  - 10,00 zł / 1 dzień wypożyczenia - licząc od dnia następującego po dniu otrzymania Produktu przez Najemcę do dnia jego zwrotu przez Najemcę, zgodnie z §2 ust. 2 Umowy.

 

 1. W przypadku wysyłki doliczamy dodatkowy koszt w wysokości: nosidło ergonomiczne, słuchawki - 16,50 zł
 2. Kaucja zwrotna:
  • 250 zł za jedno nosidełko ergonomiczne albo górskie
  • 400 zł za dwa nosidełka ergonomiczne albo górskie
  • 500 zł za 3 nosidełka ergonomiczne albo górskie
  • 600 zł za 4 nosidełka ergonomiczne albo górskie
 3. Koszt czyszczenia (ewentualna dopłata przy zwrocie) 10 zł - nosidło ergonomiczne, 20 zł - nosidło turystyczne
 4. Łączna cena wypożyczenia i wszystkich kosztów wynosi kwotę podaną w formularzu na stronie www.zarezerwuj.pl, (koszt wypożyczenia) + czyszczenie + kaucja + ew. wysyłka
 5. Płatność na rachunek bankowy Wynajmującego: mBank 35 1140 2004 0000 3802 8292 6419 w przypadku wypożyczenie wysyłkowego lub gotówką przy odbiorze stacjonarnym. Płatność powinna nastąpić przed rozpoczęciem trwania umowy. W przypadku braku płatności przez Najemcę w terminie przed rozpoczęciem umowy, Wynajmujący po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 6. Cena wypożyczenia Produktu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 7. Wynajmujący z wpłaconego przez Najemcę Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, potrąca cenę wypożyczenia, o której mowa w ust. 4 powyżej, za każdy dzień najmu, zgodnie z ust. 4 powyżej oraz koszt dostawy Produktu do Najemcy, o ile Produkt ma być wysłany do Klienta, na co Najemca wyraża zgodę.
 8. Wpłacona kaucja stanowi zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy na rzecz Wynajmującego, w szczególności, na wypadek, utraty lub pogorszenia stanu Produktu.
 9. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy przelewem na numer rachunku bankowego z którego przyszła płatność lub na nr. telefonu podany przez Najemcę w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu Wynajmującemu Produkt

§ 4 Dostawa Produktu

 1. W przypadku braku kontaktu z Najemcą rezerwacja zostaje anulowana, a Wynajmujący w ciągu 3 dni roboczych zwróci wpłacone wynagrodzenie wraz z Kaucją Najemcy potrącając koszt wypożyczenia za minimalny czas wypożyczenia 3 dni (trzy dni) oraz ewentualną przesyłkę.
 2. Istnieje możliwość przedłużenia czasu wynajmu Produktu, po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu przez Wynajmującego o ile nie został on wcześniej zarezerwowany przez inną osobę.
 3. W chwili gdy Najemca podczas odbioru Przesyłki od kuriera stwierdzi, że została ona zniszczona/uszkodzona zobowiązany jest poinformować, o tym Wynajmującego pod numerem telefonu lub adresem e-mail podanym w § 2 pkt. 3 niezwłocznie oraz spisać protokół straty z kurierem na miejscu w dniu otrzymania wadliwej paczki.
 4. Sposób dostarczenia Produktu do Najemcy:
  • odbiór osobisty - w punkcie odbioru osobistego Wynajmującego CarryLove.pl, ul. Ciołka 35 lok 43, 01-445 Warszawa , tel. 506-805-579, po wcześniejszym umówieniu się oraz potwierdzeniu odbioru.
  • przesyłka – produkt zostanie przesłany na koszt Najemcy, na jego adres podany w niniejszej Umowie. Koszt dostawy Produktu do Najemcy wynosi 16,50 zł dla nosideł ergonomicznych i słuchawek wygłuszających - kurier lub paczkomat. Termin realizacji : 1-2 dni robocze. Jeżeli Najemca nie odbierze Przesyłki to Wynajmujący kontaktuje się z Najemcą w celu ustalenia nowego terminu. W takiej sytuacji, Najemca pokrywa koszt ponownej wysyłki Produktu, który jest potrącany z Wynagrodzenia, na co wyraża zgodę, o ile Produkt nie został zarezerwowany. Wynajmujący nie gwarantuje dostarczenie produktu na konkretny dzień - jest to kwestia firmy kurierskiej.
 5. Sposób zwrotu Produktu do Wynajmującego:
  • zwrot osobisty - w punkcie odbioru osobistego Wynajmującego CarryLove.pl, ul. Ciołka 35 lok 43, 01-445 Warszawa , tel. 506-805-579,
  • przesyłka rejestrowana z numerem nadania.

§ 5 Wykonywanie Umowy

 1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem Umowy będą przekazywane w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Najemca może kontaktować się z Wynajmującym osobiście: CarryLove.pl, ul. Ciołka 35 lok 43, 01-445 Warszawa, telefonicznie – tel.: +(48) 506-805-579 lub e-mailem: rent@carrylove.pl.
 3. Dane kontaktowe Najemcy znajdują się w komparycji Umowy.

§ 6 Odstąpienie od Umowy

 1. Niniejszym Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego żąda rozpoczęcia wykonywania
  usługi będącej przedmiotem Umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Niniejszym Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego wyraża zgodę na wykonanie usługi wypożyczenia Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, tym samym wyraża zgodę na wykonanie usługi wypożyczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Produktu Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody, która jest wyceniana przez producenta lub dystrybutora głównego Produktu w Polsce. Jeżeli nie ma możliwości naprawy Produktu to Najemca pokrywa koszt Produktu w całości - bierzemy pod uwagę wartość Produktu zakupionego u producenta lub dystrybutowa głównego w Polsce.
 2. Wynajmujący odpowiada wobec Najemcy z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje należy kierować na adres Joanna Tworzydło, CarryLove.pl ul. Ciołka 35 lok 43, 01-445 Warszawa, tel. 506-805 579, telefonicznie – tel.: +(48) 506- 805 -579 lub e-mailem: rent@carrylove.pl.
 4. Najemca może sformułować reklamację samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. W reklamacji Najemca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 6. Wynajmujący zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. W przypadku braków w reklamacji Wynajmujący wezwie Najemcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Najemcę.

§8 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. 1. Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 3. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Najemcą a Wynajmującym;
 4. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Najemcą a Wynajmującym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
  statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707
  oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 5. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Załącznik do Umowy – Formularz reklamacyjny– stanowi jej integralną część.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 5. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące wypożyczenia, należy konsultować z Wynajmującym.
 6. Odesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją Polityki Prywatności znajdującej się na https://www.carrylove.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 oraz pokazanej w przypadku odbioru osobistego.

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl